Home / ภูมิปัญญาชาวประมงไทย / “ซั้งกอ” บ้านปลากลางอ่าวไทย

“ซั้งกอ” บ้านปลากลางอ่าวไทย

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ ทำให้ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักร่วมกันว่าถ้าไม่ลงมือทำอย่างใดพอย่างหนึ่ง อาชีพประมงพื้นบ้านของพวกเขาอาจจะล่มสลายในเร็ววัน

ตามไปดูชาวบ้านร่วมกันวาง “ซั้งกอ” กลางอ่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top