Home / ภูมิปัญญาชาวประมงไทย / การต่อเรือประมงด้วยไม้

การต่อเรือประมงด้วยไม้

เรือประมงของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเรือไม้ มีความแข็งแรงและมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่ชาวประมงว่า เรือมหาชัย การต่อเรือประมงเป็นภูมิปัญญาทางช่างท้องถิ่นที่ได้มีการเรียนรู้การถ่ายทอด และพัฒนาจากช่างรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง เป็นเวลาเกือบร้อยปี เป็นการสร้างเรือประมงโดยไม่ต้องเขียนแบบแปลน หรือทำพิมพ์เขียว เพียงกำหนดความยาว ความกว้าง ของเรือที่ต้องการแล้ว ก็เขียนกงเรือขึ้น โครงร่างของเรือหลังจากนั้น รูปทรงความสวยงามความแข็งแรงถูกควบคุมด้วยภูมิปัญญา ความสามารถและความชำนาญของช่างต่อเรือ
วิชาต่อเรือเริ่มจากช่างชาวจีนซึ่งอพยพหนีภัยสงครามญี่ปุ่นมาจากเกาะไหหลำ เข้ามายังประเทศไทย ส่วนหนึ่งมาตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมเรือทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top