Home / Gulf of Thailand

Gulf of Thailand

โครงการ การพัฒนาการประมงอวนลากของไทย (อ่าวไทย)

ภาพรวม

เพื่อประเมินสถานการณ์การประมงไทย เทียบกับมาตรฐานสากล International fishmeal and Fish Oil for Responsible Supply Version 2 และนำผลวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis)  ไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) และนำไปปฏิบัติ (Implement) เพื่อพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยมีการดำเนินการอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เครื่องมือ

 • อวนลากแผ่นตะเฆ่
 • อวนลากคู่
 • อวนลากคานถ่าง

สายพันธุ์

 • สัตว์น้ำหลากหลายชนิด

ขอบเขตพื้นที่

 • อ่าวไทย

อ้างอิงมาตรฐาน

 • IFFO RS Version 2

นำโดย

 • Fish Matter Pty Ltd (Duncan Leadbitter, Director)

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
 • สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
 • สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
 • สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • สมาคมกุ้งไทย
 • สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • กรมประมง
 • ประมงอวนลาก
 • อุตสหกรรมปลาป่น

สถานะ

ขั้นตอนที่ 1

การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแนะนำและเริ่มต้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาวิจัยปัญหาและหาช่องว่างในการทำมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 3

การจัดทำแผนการพัฒนาการประมงในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 4

การนำแผนที่ได้มาปฏิบัติใช้

กิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อนำเสนอผลการประเมินและนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ (Action plan)

ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อนำเสนอผลการประเมินและนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ (Action plan)

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการประมงทะเล 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมหารือการจัดทำคลิปประมงยั่งยืน ร่วมกับ กรมประมง และผู้จัดทำคลิป

ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ กรมประมง

ลงพื้นที่จัดทำคลิปการประมงยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้างแม็คโคร

ประชุมหารือการจัดทำคลิปวีดิโอการประมงยั่งยืน

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการขอคำปรึกษาเพื่อนำมาประกอบการพัฒนามาตรฐาน IFFO RS Improver Programme

ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

ลงพื้นที่จัดทำคลิปการประมงยั่งยืน

ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่จัดทำคลิปการประมงยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมหารือการจัดทำคลิปวีดิโอการประมงยั่งยืน 

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมร่วมกับ IFFO RS และกรมประมง

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลายี่สก ชั้น 2 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ Mr. Dave Martin จาก องค์กร SFP (ที่ปรึกษาโครงการ)

ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ Mr. Duncan Leadbitter ผู้จัดการโครงการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการประมงทะเล 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาเก๋า อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงอวนลากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และผู้ประกอบการปลาป่น 

ช่วงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสงขลา

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงอวนลากในพื้นที่ อ่าวไทย รูปตัว ก. 

ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงอวนลากในพื้นที่ อ่าวไทย รูปตัว ก. 

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงอวนลากในพื้นที่ 3 สมุทรอ่าวไทย 

ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก 

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

นำเสนอโครงการพัฒนาประมงอวนลาก ในการประชุม APEC Policy Partnership on food security 

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม

ประชุมร่วมกับ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ป.ปลา ชั้น 1 อาคารกองตรวจการประมง กรมประมง

ประชุมร่วมกับ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง VMS ชั้น 4 อาคารปลอดประสพ  กรมประมง

ประชุมร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก 

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมร่วมกับ กรมประมงเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

นำเสนอโครงการในที่ประชุมใหญ่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น

ประชุมร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

นำเสนอโครงการในที่ประชุม Seafood Task force Annual Meeting 

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี

แถลงข่าว โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก 

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

Top