Home / Andaman

Andaman

โครงการ การพัฒนาการประมงอวนลากของไทย (อันดามัน)

ภาพรวม

เพื่อประเมินสถานการณ์การประมงไทย เทียบกับมาตรฐานสากล Marine Stewardship Council Fisheries Standard Version 2 และนำผลวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) ไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) และนำไปปฏิบัติ (Implement) เพื่อพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยมีการดำเนินการอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เครื่องมือ

 • อวนลากแผ่นตะเฆ่
 • อวนลากคู่

สายพันธุ์

 • สัตว์น้ำหลากหลายชนิด

ขอบเขตพื้นที่

 • ทะเลอันดามัน (เขต 6 7 C D E)

อ้างอิงมาตรฐาน

 • MSC Version 2

นำโดย

 • Non-governmental organization

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ชาวประมง
 • พ่อค้าคนกลาง
 • เจ้าของเรือประมง
 • เจ้าของโรงงานผลิต/ผู้บรรจุหีบห่อ/ผู้ส่งออก
 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
 • สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
 • สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
 • สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • สมาคมกุ้งไทย
 • สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • กรมประมง
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประมงอวนลาก
 • อุตสหกรรมปลาป่น

สถานะ

ขั้นตอนที่ 1

การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแนะนำและเริ่มต้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาวิจัยปัญหาและหาช่องว่างในการทำมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 3

การจัดทำแผนการพัฒนาการประมงในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 4

การนำแผนที่ได้มาปฏิบัติใช้

เอกสารภายใต้โครงการฯ

กิจกรรม

นำเสนอโครงการในที่ประชุม Seafood Taskforce Annual Meeting

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี

นำเสนอโครงการในที่ประชุม Southeast Asia Trawl Fisheries Round-table Meeting

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 3 – 4 ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก 

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Stakeholder Consultation 

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

5

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงอวนลากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน

ช่วงวันที่ 15-22 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มจังหวัดอันดามัน

ประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน WWF ประเทศไทย

ประชุมร่วมกับ Mr. Bob Miller ผู้แทนกลุ่ม The Shrimp Sustainable Supply Chain task Force (TF) 

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศ (Risk-Based Framework (RBF) Workshop)

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุมร่วมกับ นักธุรกิจการประมงผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการประมงอวนลากและสัตว์น้ำพลอยจับได้ 

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย 

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

ประชุมคณะทำงาน โครงการการพัฒนาการประมงอวนลาก

ในวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

Top