Home / Blue Swimming Crab

Blue Swimming Crab

โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย (อ่าวไทย)

ภาพรวม

ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อ เศรษฐกิจในท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2538 – 2544 ปริมาณปูม้าที่จับได้ทั่วประเทศอยู่ ระหว่าง 46,700 – 28,296 เมตริกตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,776 – 2,399 ล้านบาท ในปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรปูม้ามีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว โดยพบว่ามีสาเหตุมาจากการจับปูม้าที่มากเกินอัตรากำลังการผลิตตามธรรมชาติ จึงส่งผลให้ปูม้ามีขนาดเล็กลง รวมทั้งการจับมีการจับปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองมาขาย และการขาดการควบคุมดูแล การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ ความอย่างยั่งยืนของการประมงปูม้าของประเทศไทยกำลังได้รับการพัฒนา และแก้ไข โดยการร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู

เครื่องมือ

 • อวนจมปู
 • ลอบปู

สายพันธุ์

 • ปูม้า
 • ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Portunus pelagicus

ขอบเขตพื้นที่

 • FAO Major Fishing Area: Area 71 (Pacific, Western Central)
 • Exclusive Economic Zones: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่าวไทย

อ้างอิงมาตรฐาน

 • MSC

นำโดย

 • World Wildlife Fund – Thailand

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • กรมประมง
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สถาบันการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • หน่วยงานภาคสังคม
  • กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอดอนสัก
  • กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอไชยา
  • กลุ่มอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน
  • กลุ่มอนุรักษ์พุมเรียง
  • มูลนิธิอนุรักษ์ป่าและทะเล
  • กลุ่มอนุรักษ์ปูม้าสุราษฎร์ธานี

อัพเดท

Click me ! *** สรุปผลการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน เพื่อหาแนวทางในการกำหนด Minimum Landing Size (MLS) ของปูม้า (18 กันยายน 2561) ***

Click me ! *** รายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืน (โดย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย) (27 สิงหาคม 2561) ***

Click me ! *** รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า พื้นที่อ่าวไทย Fishery Improvement Project (FIP) ปูม้าของไทย ***

Click me ! *** FIP report on progress ratings (External – June18 final) (From SFP) ***

Click me ! *** Blue Swimming Crab FIP Update (From Fisheryprogress.org) ***

สถานะ

ขั้นตอนที่ 1

การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแนะนำและเริ่มต้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาวิจัยปัญหาและหาช่องว่างในการทำมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 3

การจัดทำแผนการพัฒนาการประมงในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 4

การนำแผนที่ได้มาปฏิบัติใช้

เอกสารภายใต้โครงการฯ

กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการปรับปรุงทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน

ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปลาทู กรมประมง

ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน

ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมปลาลัง กรมประมง

ประชุมร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เกี่ยวกับการจัดทำชุดโครงการวิจัยเพิ่มเติมภายใต้ Action Plan ของ BSC FIP 

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประชุมร่วมกับ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการทำงานวิจัย Value Chain Analysis ของปูม้าในพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

และวางแผนการทำ MOU ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย 

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ MRAG เพื่อรับฟังการประเมินการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยประจำปี 2561 

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมปลาทู อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการประมงปูม้า (BSC Fishery Management Plan : BSC FMP)

ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี 

ประชุมคณะทำงาน โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงปูม้าในพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอน

ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุม BSC FIP Regional Manager โดย NFI Crab Council (กลุ่มผู้นำเข้าปูในสหรัฐฯ) 

เพื่ออัพเดทสถานการณ์การจัดทำ FIP ปูม้า

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเบญจกิตติ โรงแรมไอเรสซิเดนท์ริเวอร์ไซต์

ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย ถูกจัดให้เป็น Comprehensive FIP 

และถูกนำไปเผยแพร่ลงใน Fisheryprogress.org และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้กับ NFI Crab Council 

ในงาน International Seafood Show

ประชุมคณะทำงาน โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้แผนการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน

เพื่อเสนอความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงปูม้า

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมซีบีดี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมร่วมกับ ชาวประมงปูม้าในพื้นที่พุมเรียงและท่าชนะ 

เพื่อเก็บข้อมูลตัวอย่างประกอบการวิจัยห่วงโซ่ปูม้า (BSC Food chain) และ Eco Path 

ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะทำงาน โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศ (Risk-Based Framework (RBF) Workshop)

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ประชุมคณะทำงาน โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประกาศเจตนารมย์ความร่วมมือในการดำเนิน โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของประเทศไทย

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องจูปีเตอร์ 5 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธาน

ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

ประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

Top