ไทยแจงแก้ค้ามนุษย์ในประมงเข้มข้น ได้รับการยอมรับระดับสากลไทยแจงแก้ค้ามนุษย์ในประมงเข้มข้น ได้รับการยอมรับระดับสากล